Tạo sức sống cho một vùng đất mới
Hàng trăm Tăng Ni, Phật tử đã cùng về đây tụng kinh cầu nguyện, nghe thuyết giảng Phật pháp, chấp tác...