Một năm trong đạo phật có mấy ngày lễ vía
Để tưởng nhớ công ơn cao dày của đức Phật trong một năm, người Phật tử xuất gia Tu sĩ cũng như tại gia cư sĩ, có những ngày lễ kỷ niệm của đức Phật, để chúng ta cùng nhau nhắc nhở, ghi công ơn của Ngài, cũng như dâng cúng
Những ngày ấy là.
1) NGÀY RẰM THÁNG GIÊNG
Hay còn gọi là "NGÀY RẰM THÁNG MIỆT". Ngày mà xưa kia, đức Phật hứa với Ma Vương, tại ngôi đền CAPÀLA nơi thành VESÀLI, còn ba tháng nữa, Ngài sẽ lên đường TỊCH DIỆT . Lời vàng vừa thốt ra, thì cả quả địa cầu đều rung rinh chuyển động, chư thiên kinh hãi kêu la vì rồi đây, " Đức thầy sẽ xa lìa đàn con thơ dại".
Cũng chính ngày này, một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ khưu THÁNH THANH VĂN A LA HÁN, Đại đệ tử của đức Phật, tu theo lối ứng hoá "THIỆN LAI TỲ KHƯU" không ai mời thỉnh, đã cùng nhau tụ hội về TRÚC LÂM TỊNH XÁ để nghe đức BỔN SƯ thuyết về BA LA ĐỀ MỘC XOA GIỚI BỔN "PATIMOKKHA SAMVÀRASÌLA".

2) NGÀY TRĂNG TRÒN THÁNG VESAK.
Ngày RẰM THÁNG TƯ âm lịch, là ngày mà Bồ tát ĐẢN SANH tại vườn LÂM TỲ NI "ROBINI"
Sau 35 năm, cũng chính ngày này, Ngài đắc thành Quả Vị CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC dưới cội Bồ đề trên bờ sông NI LIÊN.
Và sau đó 45 năm, cũng chính ngày này, đức Phật NHẬP NIẾT BÀN tại vườn thượng uyển củađức Vua MÀLA nơi xứ KUSINARA giữa tàng hai cây SONG LONG THỌ. Về sau, ngày nayđược gọi là ngày "ĐẠI LỄ TAM HỢP VESAKHA" Đản Sanh, Thành Đạo, và Nhập Niết Bàn"

NHỮNG NGÀY LỄ ẤY, NGƯỜI PHẬT TỬ LÀM GÌ?
Xuất gia tu sĩ cũng như người Tại gia cư sĩ, Tăng cũng như Tục, ngày lễ, ngày hân hoan thành kính, tán dương ân đức của đấng TOÀN TRI. Thuyết pháp để giảng giải về những chơn lý cao siêu vi diệu. Tham thiền, niệm Phật nhất là thọ GIỚI ĐẦU ĐÀ, thức trọn đêm, không nằm, không ngũ, không dựa chỉ có đi, đứng ngồi để tụng kinh, niệm Phật, giữ lòng thanh tịnh sạch trong, chiến đấu với phiền não ma vương, để cúng dường lên Phật Tổ bằng cách HÀNH ĐẠO CAO THƯỢNG vậy.


NGOÀI HAI NGÀY TRÊN, CÒN CÓ NGÀY LỄ NÀO NỮA?
1) NGÀY TRĂNG TRÒN THÁNG SÁU ÂM LỊCH
Là ngày mà BỒ TÁT từ cung trời ĐÂU XUẤT ĐÀ giáng sanh vào lòng Phật mẫu MA GIA.
Ngày mà Thái tử SĨ ĐẠT ĐA lìa bỏ hoàng cung, rứt cánh tay luyến ái của phụ hoàng, vợ đẹp, con xinh, nữa đêm vượt hoàng thành xuất gia tìm đạo năm Ngài 29 tuổi.
Sau sáu năm cần công khổ hạnh, và sau hai tháng đắc thành ĐẠO QUẢ CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC dưới cội Bồ đề chính ngày này, đức Phật tổ CHUYỂN PHÁP LUÂN tại vườn LỘC GIẢ để hoá độ năm Thầy KIỀU TRẦN NHƯ.
Ngày này, bắt đầu mùa MƯA tại xứ Ấn Độ, nên đức Phật và chư Tăng An Cư Kiết Hạ tại một nơi, để tránh sự đi HÀNH ĐẠO sợ đạp nhằm phải những côn trùng đang mùa sanh sôi nảy nở.
Noi theo gương xưa, ngày nay RẰM THÁNG SÁU Âm lịch, chư Tăng toàn thế giới tu theo hệ phái NAM TÔNG "NGUYÊN THUỶ" cùng vào mùa AN CƯ KIẾT HẠ.
Nhân ngày này, chư Thiện Nam Tín Nữ cư sĩ tại gia cùng nhau tổ chức lễ DÂNG Y TẮM MƯA cùng TỨ VẬT DỤNG đến chư Tăng để các Ngài AN CƯ THANH TỊNH.

2) NGÀY RẰM THÁNG CHÍN ÂM LỊCH
Ba tháng AN CƯ KIẾT HẠ đã qua, chư Tăng cử hành lễ TỰ TỨ, có nghĩa là cùng nhau sám hối, bày tỏ sự thanh tịnh của mình trong ba tháng chung sống.
Nhân lễ này, các Thiện Tín xa gần cùng nhau tổ chức lễ DÂNG Y KATHINA đến chư Tăng, để cầu xin nhờ oai lực thanh tịnh, phước báu do công hạnh tu hành của chư Tăng chia sớt, hồi hướng đến cửu huyền thất tổ, cầu xin cho được "QUỐC THÁI DÂN AN", CHÚNG SANH THƯỜNG LẠC.
Lễ DÂNG Y có thể kéo dài từ ngày 16 tháng chín cho đến hết ngày rằm tháng mười, luân phiên các chùa để chư Tăng giúp nhau HÀNH TĂNG SỰ.
Sau thời gian trên, không còn được gọi DÂNG Y KATHINA nữa, mà nếu có, chỉ gọi DÂNG Y thường thôi. DÂNG Y KATHINA phải có tối thiểu năm vị Tỳ khưu trở lên, đọc Tuyên ngôn, hành TĂNG SỰ (Y như LUẬT LỆ cổ truyền).
Ngoài BỐN NGÀY ĐẠI LỄ quan trọng trên, đạo Phật THÍCH CA MƯU NI CHÍNH TRUYỀN, không còn có ngày Lễ vía nào nữa cả. Ngày LỄ KỶ NIỆM, chỉ là phương tiện để nhắc nhở các hàng Phật tử XUẤT GIA TU SĨ cũng như TẠI GIA CƯ SĨ, chứng tỏ tấm lòng tri ân thành kính quý trọng của mình lên đức BỔN SƯ, mà cố gắng nói theo gương lành của đấng ĐẠI GIÁC, tu hành cho đến nơi hết khổ trọn vui khỏi còn bị chôn vùi trong vòng TAM GIỚI, thì mới được gọi là cách "CÚNG DƯỜNG HỢP THEO LẼ ĐẠO" vậy.