5 Trọng Tội Ngỗ Nghịch và Vô Gián Địa Ngục
Vô gián địa ngục còn gọi là ngục A-TỲ hoặc Vô-Tránh... Tội-nhơn nơi ngục nầy bị hình-phạt bằng nhiều cách thống-khổ khác nhau. Chẳng hạn như bị: Lột da vấn thân...; Để trên xe lửa (hỏa xa); Nghiền nát thân-thể; Bỏ vào trong thành bằng sắt, ngoài và trong thành ấy lửa cháy khắp nơi, không có chỗ hở... Các sự thống-khổ nơi đây không sao kể-xiết, tội-nhơn cứ mãi bị hình-phạt tiếp-nối nhau hoài, không có được nhứt một sát-na nào ngừng-nghỉ cả. Vì thế cho nên ngục nầy còn có thêm tên khác nữa là “NGŨ VÔ GIÁN” (tức là có 5 sự trừng-phạt thống-khổ không (bao giờ) gián-đoạn).

“Ngũ vô-gián” đó là :

1/- Thú vô-gián: Thú đây có nghĩa là Đến.Tức là :

Tất cả các chúng hữu-tình, bất luận là Trời, Thần, Người, Rồng, Ma Vương, Quỷ-chúa, Nam, Nữ, già trẻ, sang hèn v.v... chi-chi, hễ gây ra nghiệp tội Ngũ-nghịch, và khi bị nghiệp-cảm đến rồi thì thảy đều bị đọa vào trong NGỤC nầy và đồng thọ khổ ngang như nhau.

2/- Thọ khổ vô-gián: Nghĩa-là:

Ở trong các loại Ngục như : - Núi đao, rừng gươm, cây kiếm, vạc dầu, lò lửa, nước đồng sôi, hoàn sắt nóng v.v... Tội-nhơn thọ khổ liên-miên chớ không có được một giây phút nào ngừng-nghĩ cả.

3/- Thời vô-gián: Nghĩa-là :

Các tội-nhơn chịu khổ trong ngục trãi qua thời-gian dài vô-lượng, xem như không có ngày ra, trong thời-gian ấy, những sự thọ khổ không có lúc nào ngừng-nghỉ cả.

4/- Mạng vô-gián: Nghĩa-là :

Chúng-sanh bị đọa vào trong ngục nầy rồi, từ khi mới vào cho đến suốt thời-gian thọ phạt nơi đó, một ngày một đêm bị muôn lần chết đi, muôn lần sống lại để thọ khổ liên-tục, không có ngày hẹn ra.

5/- Hình vô-gián:

Ngục nầy có chu-vi ngang dọc đều dài 84.000 dặm (rất lớn). Tất-cả chúng-sanh thọ khổ trong đó thì mỗi một tội-nhơn tự (cảm) thấy thân mình lớn ra đầy chật hết cả thành ấy và đồng một lúc bị hành-tội khắp nơi trong phạm-vi của thành. Nhiều người thọ tội, người nào cũng tự cảm thấy thân mình lớn, đầy chật khắp cả thành và các sự thọ khổ thảy đều giống y như nhau...

Chúng-sanh ở nơi ngục nầy sống lâu 1 trung kiếp. Một ngày đêm nơi cõi nầy bằng 2.073.600 câu-đê năm nơi cõi người (vì thời-gian thọ-khổ quá lâu dài như vậy, cho nên được xem như là chẳng có ngày ra). Khi mãn thời-gian thọ báo ở nơi chánh-ngục rồi thì bị chuyển ra ngoài 16 ngục phụ (Du-Tăng ngục) chung-quanh để thọ tội tiếp nữa.

Nhơn-duyên bị thọ khổ: Bởi-vì khi còn sống hành-xử đủ các thứ tội ngũ-nghịch, thất nghịch, nên bị “nghiệp cảm” mà thành ra đến nổi...