Lễ Hô Thần Nhập Tượng - Tại Chùa Thắng Nghiêm - 2010
Lễ Hô Thần Nhập Tượng - Tại Chùa Thắng Nghiêm thôn Khúc Thuỷ - xã Cự Khê -Thanh Oai - TP.Hà Nội ngáy 23 tháng 10 năm 2010