Lịch sử chùa
[Like button control]
Lịch sử Chùa Thắng Nghiêm
Đăng vào lúc: 01:25:04 AM - 18/12/2014
Brief history of Thang Nghiem Buddhist Temple
Đăng vào lúc: 01:19:51 AM - 18/12/2014
Giới thiệu sơ lược lịch sử chùa Thắng Nghiêm
Đăng vào lúc: 01:14:43 AM - 18/12/2014